لیست سرویس های DeathMatch

● دث‌مچ - 14 نفره

تعداد نفرات - 14 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 16 نفره

تعداد نفرات - 16 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 18 نفره

تعداد نفرات - 18 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 20 نفره

تعداد نفرات - 20 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 22 نفره

تعداد نفرات - 22 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 24 نفره

تعداد نفرات - 24 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 28 نفره

تعداد نفرات - 28 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 34 نفره

تعداد نفرات - 34 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 40 نفره

تعداد نفرات - 40 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

● دث‌مچ - 44 نفره

تعداد نفرات - 44 نفر
ترافیک - نامحدود
دسترسی - کامل
منوی مدیریت - اختصاصی
ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد
ضد تبلیغ IP - دارد
ضد اسپم - دارد
لیست بازیکنان UCP - دارد
لیست کامل Ban ها - دارد
Spawn Protection - دارد
شناسایی Auto Knife - دارد
ضد استیم چنجر - قابل سفارش
دابل جامپ و بانی جامپ - دلخواه - قابل تنظیم
دستورات سریع - دلخواه - قابل تنظیم
جعبه جان پس از مرگ (MedKit) - دلخواه - قابل تنظیم
شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران